0 comments on “‘Zwijgen is verraad, praten is een heldendaad’”

‘Zwijgen is verraad, praten is een heldendaad’

vanaartsennisa4nisaNaar aanleiding van de schietpartij op Wittenburg, waarbij de onschuldige 17-jarige Mohamed Bouchikhi om het leven kwam, organiseerde vrouwenorganisatie Nisa4Nisa op 2 februari een bijeenkomst.

“Genoeg is genoeg. We kunnen niet langer toezien dat onschuldige en schuldige levens worden opgeofferd voor niets.” Dat schreef Naima Ajouaau, voorzitter van de Marokkaans Nederlandse vrouwenorganisatie Nisa4Nisa op haar facebookpagina naar aanleiding van de schietpartij waarbij de onschuldige 17-jarige Mohamed Bouchikhi het leven liet. Hij was het broertje van de coordinatrice van de meidengroep van Nisa4Nisa. Naima Ajouaau kreeg zoveel positieve reacties uit vooral de Marokkaanse gemeenschap op haar facebookpost, dat Nisa4Nisa gisteren een brainstormsessie organiseerde.

Lees verder op Republiek Allochtonië 

1 comment on “Factcheck van drie beweringen in Trouw over criminaliteit”

Factcheck van drie beweringen in Trouw over criminaliteit

factcheck‘De criminaliteit daalt, maar niet onder alle bevolkingsgroepen’. Dat werd vorige week zaterdag beweerd in dagblad Trouw.  Verder werd in het artikel gesteld dat het aandeel ‘allochtonen’ in de totale criminaliteit eerder toe zou nemen dan af zou nemen. Tenslotte zou volgens Trouw één op de vier verdachten van Marokkaanse afkomst zijn. Tijd voor een factcheck.

Waar waren de beweringen van Trouw op gebaseerd?
Trouw schreef het artikel naar aanleiding van het verschijnen van het boek Marokkanen in de marge van Hans Werdmölder. Daarnaast kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het nieuws dat de criminaliteit al zeven jaar daalt. Omdat het CBS volgens Trouw geen cijfers gaf over het aandeel van Nederlanders met een migratie-achtergrond, was Trouw zelf op onderzoek gegaan.

Hierbij stuitte het dagblad op het Jaarrapport Integratie uit 2012. Trouw las in dit rapport dat “de afnemende geregistreerde criminaliteit niet te danken was aan jongens van Marokkaanse en Antilliaanse huize”. Ook zou uit dit rapport blijken dat Marokkanen, waarmee Trouw ‘Marokkaanse Nederlanders bedoelt, na een daling tot 2008, juist weer een groter aandeel gingen uitmaken van verdachten van een misdrijf. “In 2005 was een op de vijf verdachten van Marokkaansen huize, in 2010 was dat al een op de vier.”

Trouw vervolgt met een opmerkelijke bewering: “En dat niveau is constant, bleek in 2014. Toen zei Brahim Bourzik van het Landelijk Beraad Marokkanen in het RTL Nieuws dat ‘zijn’ jongens nog steeds sterk oververtegenwoordigd waren in de criminaliteitsstatistieken.”

0 comments on “Marokkaanse jongeren: criminaliteit daalt, voortijdige schooluitval stijgt”

Marokkaanse jongeren: criminaliteit daalt, voortijdige schooluitval stijgt

AfbeeldingDe criminaliteit onder Marokkaans Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren in de 22 zogeheten Marokkanengemeenten licht gedaald. Was in 2009 nog 9,6% van de Marokkaanse jongeren tussen de 12 en 24 jaar verdachte van een misdrijf. In 2011 was dit gedaald naar 8,9%.

Het is de vraag in hoeverre deze trend zal doorzetten. Want, tegenover de daling van de criminaliteit staan twee andere ontwikkelingen die hier haaks op kunnen staan: het aantal Marokkaans Nederlandse jongeren dat voortijdig school verlaat is licht gestegen en de werkloosheid onder deze groep is relatief hoog.

Dat blijkt uit het rapport Marokkaanse Nederlanders 2012 van het onderzoeksinstituut Risbo van de Erasmusuniversiteit dat op 30 januari in de Tweede Kamer behandeld wordt.

0 comments on “Discussie over Marokkanenprobleem is zinloos”

Discussie over Marokkanenprobleem is zinloos

zwaanDe afschuwelijke dood van Richard Nieuwenhuizen, de grensrechter van de Buitenboys, heeft geleid tot een stortvloed aan artikelen. In plaats van een discussie over de oorzaken van geweld op de voetbalvelden, leidde de dood van de grensrechter al snel tot een discussie over ‘het Marokkanenprobleem’.

Het is een illusie te verwachten dat zo’n discussie tot oplossingen zal leiden.

Lees verder op Republiek Allochtonië waar dit artikel op 9 december verscheen.

0 comments on “Is specifiek beleid voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren succesvol?”

Is specifiek beleid voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren succesvol?

In maart van dit jaar suggereerde het actualiteitenprogramma Eénvandaag in twee enigszins schreeuwerige uitzendingen dat het Marokkanenbeleid in 22 Nederlandse gemeenten mislukt zou zijn.
Die conclusie leek voorbarig. De uitzendingen maakten weliswaar duidelijk dat er veel subsidie ging naar de gemeenten zonder dat er duidelijke prestatieafspraken waren gemaakt, maar harde cijfers die aantoonden dat het beleid mislukt is, waren er niet. Harde cijfers dat het beleid gelukt zou zijn, waren er trouwens ook niet.

Inmiddels zijn er wel cijfers. Niet alleen over ‘Marokkanengemeenten’, maar ook over ‘Antillianengemeenten’. Minister Donner heeft eind oktober de rapportages Marokkaanse Nederlanders 2011 en Antilliaanse Nederlanders 2011 naar de Kamer gestuurd. Hierin worden de resultaten in gemeenten waar specifiek beleid voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren wordt gevoerd, vergeleken met cijfers van een jaar geleden toen voor het eerst een meting werd verricht.

0 comments on “Over de oorzaken en de aanpak van Marokkaanse jeugdcriminaliteit”

Over de oorzaken en de aanpak van Marokkaanse jeugdcriminaliteit

Sinds eind jaren 80 in het Parool de eerste artikelen over criminaliteit onder Marokkaanse jongeren verschenen, wordt er gesproken over Marokkaanse jeugdcriminaliteit. Hoe komt het dat Marokkaanse jongeren veel keer vaker in contact komen met de politie dan autochtone jongeren?

Juliaan van Acker, emeritus hoogleraar orthopedagogiek heeft zich onder andere verdiept in de oorzaken van de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren.  Omdat de gemeente Roermond de Belg Van Acker inhuurde om de problematiek met Marokkaanse jongeren aan te pakken, benaderde Binnenlands Bestuur hem voor een uitgebreid interview.
Dat interview leidde tot boze reacties onder Limburgse Marokkanen. Een interview aan het dagblad De Limburger leidde vervolgens tot een eervolle vermelding op Geen Stijl.
Hieronder, op grond slechts van beide artikelen en een blog op Van Ackers site, een overzicht van de opvattingen van Van Acker over de oorzaken en aanpak van Marokkaanse jeugdcriminaliteit.

0 comments on “Turken in Nederland; de feiten”

Turken in Nederland; de feiten

Begin januari sloeg een groep van Turkse professionals met een manifest in de Volkskrant en op Republiek Allochtonië alarm: ze maakten zich ernstig zorgen over de integratie van de tweede generatie Turkse Nederlanders. Het manifest riep vele reacties op. Sommigen betuigden steun, maar er was ook veel kritiek.

Zowel het manifest als de reacties waren vooral gebaseerd op meningen, ervaringen en principes. In dit stuk weinig meningen, wel veel feiten en/of resultaten van onderzoek.

1 comment on “Allochtonen, criminaliteit en cultuur”

Allochtonen, criminaliteit en cultuur

Crimi_2
Zijn sommige groepen allochtonen
crimineler dan autochtonen? In hoeverre spelen culturele factoren een
rol? Is integratie  de oplossing of zijn het juist de jongeren die te
snel integreren die in de criminaliteit belanden? Is etnische
registratie zinvol? In dit artikel enkele feiten en achtergronden. Dit artikel is ook verschenen op het Allochtonenweblog.

Etnische registratie
In september stelde minister Ter Horst voor om de etniciteit van criminelen te registreren. Ter Horst in Het Parool: ‘Als je een probleem wilt oplossen, moet je goed weten wie dat veroorzaakt.’Politie
en Justitie registreren nu uitsluitend de nationaliteit en
geboorteplaats van criminelen. Daardoor blijft het aandeel van tweede
en derde generatie allochtonen buiten beeld. Zij gelden als autochtonen.
Volgens
tegenstanders bestaat het gevaar dat er een te groot belang gehecht
wordt aan etniciteit of culturele achtergrond en dat factoren als
opvoeding, huisvesting, opleiding, schooluitval, inkomen, religie,
migratie, generatieverschillen, sekseverschillen etc, geen of te weinig
aandacht krijgen. Ook bestaat de angst dat etnische registratie
stigmatisering en discriminatie in de hand werkt en dat het juridisch
en praktisch moeilijk uitvoerbaar is. Tot slot wordt er op gewezen dat
er al onderzoek is gedaan. In tegenstelling tot de vaak gehoorde klacht
dat er op het onderwerp ‘allochtonen en criminaliteit’ een taboe rust,
wordt er al vanaf het begin van de jaren 70 onderzoek naar het
onderwerp gedaan (zie voor een overzicht het schijntaboe over minderheden en criminaliteit). Voor de meest recente cijfers wordt vaak verwezen naar een rapport van het CBS en het WODC getiteld: Verdacht van criminaliteit, allochtonen en autochtonen nader bekeken.

Cijfers
Dit onderzoek van WODC en CBS is gedaan
naar verdachten, en dus niet veroordeelden. Uit het onderzoek blijkt
dat in 2002 1,2 procent van de in Nederland woonachtige bevolking door
de politie als verdachte wordt aangemerkt. Uitgesplitst naar afkomst
ging het om 0,9 procent van de autochtone bevolking en om 2,2 procent
van de allochtone bevolking. Vooral de niet-westerse allochtonen zijn
oververtegenwoordigd.

In absolute cijfers zijn, na de autochtone Nederlanders met ruim 100
duizend verdachten, de Marokkanen en Surinamers met elk meer dan 10
duizend verdachten de grootste groepen, gevolgd door de Turken (7.500)
en de Antillianen (6.600).  Met inbegrip van de tweede generatie is
37,5% van alle in Nederland woonachtige geregistreerde verdachten van
een misdrijf van allochtone herkomst. Het aandeel allochtonen in de
verdachtenpopulatie is daarmee twee keer zo groot als het aandeel
allochtonen in de bevolkingspopulatie. Van alle verdachten behoort een
kwart (23,8%) tot de allochtone bevolking van de eerste generatie en
ruwweg één op zeven (13,7%) tot die van de tweede generatie.

1 comment on “Open brief in Spits”

Open brief in Spits

Spitsnieuws
Vandaag stond mijn naam onder een open brief dagblad Spits. De brief is opgesteld door Prem  Radhakishun en Mohammed Jabri en door 14 mensen ondertekend. De brief is in Spits geplaatst omdat die krant het meest wordt gelezen door Marokkaanse jongeren. Daarnaast is de brief vertaald in het Marokkaans en Turks en verspreid via moskeeorganisaties. Hieronder de verklaring en een fragment uit de Wereld Draait Door waarin Prem en Mohammed een toelichting gaven op de brief.

Ondergetekenden, zijn Nederlanders die
zich de afgelopen jaren hebben verzet tegen de stigmatisering van een
bepaald deel van onze Nederlandse bevolking, namelijk de Nederlanders
van Marokkaanse afkomst. De afgelopen jaren is het debat op het
scherpst van de snede gevoerd, steeds met één doel: het wegnemen van
barrières en hindernissen die een gelijkwaardige positie van
Nederlanders van Marokkaanse afkomst belemmeren. Deze strijd is op veel
fronten succesvol. De participatie van Nederlanders van Marokkaanse
afkomst in alle geledingen van de maatschappij neemt toe. Wij zijn
ervan overtuigd dat er een gouden generatie aankomt, die Nederland
mooier en beter zal maken.

Helaas blijft er een klein aantal Nederlanders van Marokkaanse
afkomst die het licht nog niet gezien hebben. Dit zijn meestal
jongeren, die menen door middel van onaangepast, bedreigend en
intimiderend gedrag, gepaard gaand met geweld, de maatschappij te
moeten ontregelen. Ze doen met dit gedrag zichzelf en de zaak van de
emancipatie van Nederlanders van Marokkaanse afkomst geen goed. Deze
jongeren schuilen steeds vaker onder de paraplu van ’stigmatisering van
Marokkanen’ om hun gedrag te vergoeilijken. Dat is ten onrechte,
aangezien dit soort gedrag totaal niet aansluit bij de geleverde strijd
voor gelijkwaardigheid. Er zijn thans genoeg mogelijkheden en kansen om
uit de verdrukking te komen. Dat er geen buurthuis is, moet zeker
worden aangekaart, maar dat is geen reden om op straat mensen te
bedreigen, te mishandelen of te beroven. Een buurthuis is ook geen
noodzakelijkheid om zelf te bouwen aan je toekomst. Dat sommige media
in veel gevallen onjuist, hetzerig of onheus berichten klopt, maar dat
is geen reden om iedere cameraploeg aan te vallen, te intimideren of te
bedreigen, omdat er ook media zijn die met de juiste intenties het
nieuws dat ook deze groepen jongeren aangaat wil verslaan.